به کجا چنین شتابان

یادخدا

لذت کارهايمان را با ياد خدا تجربه کنيم، حتي به هنگام نوشيدن آب

 

 

 تقصير كفش ها نيست، جاده را نيز متهم نكنيد؛ پاي رفتن بايد،  پابرهنگاني بوده اند كه جاده هاي لجوج بر گامشان بوسه زده است

  

 خدايا رحمتي کن تا ايمان نام و نان برايم نياورد و قوتم بخش تا نانم وحتي نامم را در خطر ايمانم افکنم

 

 هرازگاهي توقف در ايستگاه بين راه فرصت خوبيست براي ديدن مسير طي شده و نگريستن به راهي که پيش روست...گاهي براي رسيدن بايد نرفت ....!!!

  

روي ساحل درياي زندگيم قدم مي زدم در همه جا جاي دورد پا بود ، جاي پاي من و خدا ، به سخت ترين لحظات كه رسيدم فقط يك جاي پا ديدم . گفتم خدايا : تو در سخت ترين لحظات زندگيم رهايم كردي ؟ ندا آمد : اين جاي پاي من است كه تو را بر دوش مي كشيدم ...

  

 هر وقت تو زندگي به يه در بزرگ که يه قفل بزرگ روش بود رسيدي ، نترس و نااميد نشو چون اگه قرار بود در باز نشه جاش يه ديوار مي گذاشتن ...

 

ردپای خدا

معیارهای انتخاب همسر

دزدکفش های پیامبر

سوره ناس باترجمه فارسی وانگلیسی

[ ] [ 8 ] [ ... ] [ ]