به کجا چنین شتابان

حمله شیر به آهو و بچه آهویی در شکم مادرش

شیر به اهو حمله کرده و شکمش را پاره کرده است

شیر بچه ای در شکم آهو دیده و آنرا در می آورد

شیر آن نوزاد نحیف را در اورده است

شیر بر زمین افتاده و حرکتی نمی کند، عکاس بعد از مدتی به او نزدیک شده و می بیند دق کرده و مرده است

شما این تصویر و حرکت این حیوان را که خوی او درندگی است را در کنار کارهای آمریکایی ها در افغانستان و 

صهیونیست ها در غزه و فلسطین قرار دهید

مردم افغانستان خواستار محاکمه عاملان کشتار زنان و کودکان شدند

[ ] [ 11 ] [ ... ] [ ]